See somebody do и see somebody doing — как правильно

Секреты английского языка

Сайт для самостоятельного изучения английского языка онлайн

Местоимения some, any, no, every и их производные

Posted on 2020-05-06 by admin in Английский для начинающих // 5 Comments

Английские неопределенные местоимения some, no, any, every, при сочетании со словом thing, означающим «вещь, предмет», могут образовывать другие местоимения, которые будут заменять неодушевленные существительные. А в сочетании с словами one и body (тело) образуются местоимения заменяющие одушевленные имена существительные. «Where» означает «где», соответственно, производные somewhere, anywhere и nowhere будут обозначать местоположение.

Как правильно употреблять производные от some, any, no

Обратите внимание на таблицу образования местоимений, в которой подробно указаны все местоимения, образованные в соответствии с вышеуказанным способом, с переводом на русский язык.

Производные употребляются по тому же принципу, что и some, any, no. Местоимения somebody, someone и something, так же как и неопределенное местоимение some, используется только в утвердительных предложениях, a anybody, anyone, и anything заменяют их в вопросительных и отрицательных предложениях.Примеры:

 • I see somebody near the gate. – я вижу кого-то возле ворот
 • I don’t see anybody there. – я никого там не вижу
 • There is something in the basket. – в корзине что-то есть
 • Is there anything in the basket? – в корзине есть что-то?

Предложение, в котором есть местоимения no, nothing, nobody, называемые отрицательными, будет содержать только одно отрицание, т.е. сказуемое будет не в отрицательной, а в утвердительной форме.

 • Здесь никого нет – there is nobody here
 • Я ничего не знаю – I know nothing
 • Никто не приходил – nobody has come

Как видно из вышеприведенных примеров, в русских предложениях содержится по два отрицания : первое, выраженное отрицательной частицей «нет», а второе отрицательными местоимениями «никого, ничего, никто», но при переводе на английский язык отрицание должно быть только одно. Поэтому, если мы употребляем nothing, nobody, nowhere, то нам нужно утвердительное предложение. Напоминаем, что если эти же предложения поставить в вопросительную форму, no, nobody , nothing будут заменены на any, anybody, anything.

 • There is nobody in the class – is there anybody in the class? – в классе есть кто-нибудь?
 • I know nothing – do you know anything? – вы знаете что-либо?
 • Nobody has come – has anybody come? – кто-нибудь приходил?

При переводе предложений с русского на английский, содержащих неопределенные местоимения и их производные, определите сначала какое перед вами предложение: утвердительное, отрицательное или вопросительное, и только потом выполняйте перевод.

 • Производные с every — everybody/everyone — все, каждый и everything — всё — сочетаются с глаголом единственного числа 3го лица: Everything is OK. Has everyone come?

В предложении производные местоимения выступают в роли подлежащего или же дополнения:

 • Somebody is сalling you. – в данном случае слово «Somebody» является подлежащим — Кто-то вам звонит.
 • Do you hear anything? – а в этом предложении является дополнением — Ты слышишь что-нибудь?

Производные с where

Неопределенные местоимения Some, any, no, every также сочетаются с вопросительным местоимением «where – где» и образуют от него наречия , которые переводятся как somewhere , anywhere — «куда-то, где-то, куда-нибудь, где-нибудь», nowhere – «никуда, нигде», everywhere — «везде».

 • Are you going anywhere? – вы собираетесь куда-нибудь?
 • He works nowhere – он нигде не работает
 • Does he work anywhere? – он где-нибудь работает?
 • The snow is everywhere – снег повсюду

Как вы видите из вышеуказанных примеров, производное наречие somewhere, так же как в случае с производными местоимениями, используется в утвердительных предложениях, а anywhere заменяет его в вопросительных и отрицательных.

See somebody do и see somebody doing — как правильно?

A. Hãy xét tình huống sau:

Tom lên xe của mình và lái đi. Bạn đã nhìn thấy điều này. Bạn có thể nói:

I saw Tom get into his car and drive away.

Tôi đã nhìn thấy Tom lên xe của mình và lái đi.

Trong cấu trúc này chúng ta dùng get/drive/do v.v. (nguyên mẫu không có to)

Somebody did something + I saw this

I saw somebody do something

Lưu ý rằng chúng ta dùng nguyên mẫu không có to.

We saw them go out. (không dùng ‘to go’)

Chúng tôi thấy họ đi ra ngoài.

Nhưng sau thể bị động (“they were seen”) v.v. chúng ta dùng to:

They were seen to go out.

Họ đã bị nhìn thấy đi ra ngoài.

B. Hãy xét tình huống sau:

Ngày hôm qua bạn đã nhìn thấy Ann. Cô ấy đang chờ xe buýt. Bạn có thể nói:

I saw Ann waiting for a bus. — Tôi đã nhìn thấy Ann đang chờ xe buýt .

В школе этого не расскажут:  Спряжение глагола désentoiler во французском языке.

Trong cấu trúc này chúng ta dùng -ing (waiting):

Somebody was doing something + I saw this

I saw somebody doing something

C. Hãy nghiên cứu sự khác nhau về nghĩa giữa 2 cấu trúc này.

“I saw him do something” = Tôi đã nhìn thấy anh ấy làm việc gì đó — anh ấy đã làm xong một việc (quá khứ đơn) và tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

He fell off the wall. I saw this — I saw him fall off the wall.

Anh ấy ngã từ bức tường xuống. Tôi đã nhìn thấy điều này -Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngã từ tường xuống.

The accident happened. Did you see this? — Did you see the accident happen?

Tai nạn đã xảy ra. Anh có nhìn thấy điều đó không? — Anh có nhìn thấy tai nạn xảy ra không?

“I saw him doing something” = Tôi đã nhìn thấy anh ấy đang làm gì đó — Anh ấy đã đang làm điều gì đó (quá khứ tiếp diễn) vào lúc tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi anh ấy đang ở giữa chừng công việc. Điều này không có nghĩa là tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc.

He was walking along the street.

Anh ấy đang đi dọc theo con phố.

I saw this when I drove past in my car.

Tôi đã nhìn thấy điều này khi tôi chạy xe ngang qua.

— . I saw him walking along the street.

Tôi nhìn thấy anh ấy đang đi trên phố.

Đôi khi sự khác nghĩa không quan trọng lắm và bạn có thể dùng cấu trúc nào cũng được.

I’ve never seen her dance hoặc I’ve never seen her dancing.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khiêu vũ.

D. Chúng ta dùng cấu trúc này với see và hear và một số các động từ khác.

I didn’t hear you come in.

Tôi không nghe thấy anh bước vào.

Liz suddenly felt something touch her on the shoulder.

Liz chợt cảm thấy một vật gì đó chạm vào vai.

Did you notice anyone go out?

Anh có để ý thấy ai đi ra không?

I could hear it raining.

Tôi có thể nghe thấy rằng trời đang mưa.

The missing boys were last seen playing near the river.

Các cậu bé bị mất tích được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chơi bên sông.

Listen to the birds singing!

Hãy lắng nghe chim hót!

Can you smell something burning?

Anh có cảm thấy cái gì đó đang cháy không?

I found Sue in my room reading my letters.

Tôi đã nhìn thấy Sue đang đọc những bức thư của tôi trong phòng tôi.

See somebody do

Tom got into his car and drove away
I saw Tom get into his car and drive away.
Почему во втором предложении get а не got и drive а не drove? Я же говорю о прошлом :)
Часто видел что обычно только первое слово в past ,а последующие уже в present,но правила такого не встречал :)

Странный вопрос вы задаете. А вы вообще грамматику читаете? Во втором предложении мы имеем СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ после глагола ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ TO SEE в форме SAW. В этой конструкции употребляется ИНФИНИТИВ без частицы to. Мы и имеем это в предложении—saw Tom get into his car and drive away.

Спасибо,странно что если сказать с how то будет I saw how he got into his car and drove away :)

После фразы ‘I saw’ мы можем употребить либо инфинитив без ‘to’ (bare infinitive) либо Verb-ing:
1) I saw Tom get into his car-Я видел, как Том сел в машину.
Вы видели как Том сел в машину. Вы видели это действие от начала до конца.
Tom got into his car-I saw Tom get into his car
2) I saw Tom getting into his car-Я видел, как Том садился в машину.
Том садился в машину, и Вы это видели. Но ,возможно, Вы и не видели это действие целиком от начала до конца, а лишь в определённый момент в прошлом.

Спасибо,странно что если сказать с how то будет I saw how he got into his car and drove away :)— Обычно так не говорят по-английски. Это чистой воды русизм, которых мы и учимся избегать, когда переходим на английский язык. Нельзя все переводить ДОСЛОВНО. Так что фразу Я видел, как (что) Том сел в свой автомобиль и уехал мы переводим так:I saw Tom get into his car and drive away. То есть хоть круть-верть, хоть верть-круть, а без СЛОЖНОГО ДОПОЛНЕНИЯ мы тут не обойдемся, о чем я и написал выше.

В школе этого не расскажут:  Спряжение глагола procurer во французском языке.

Вернее, так говорят, но смысл будет другой.
Сравните: I saw him look at you — Я видел, что он на тебя посмотрел.
I saw how he looked at you — Я видел, КАК он на тебя посмотрел (то есть, каким взглядом)
Cоответственно,I saw how he got into his car воспримется как «Я видел, КАК он сел в машину» (например, был настолько пьян, что еле попал ключом в замок двери).

После фразы ‘I saw’ мы можем употребить либо инфинитив без ‘to’ (bare infinitive) либо Verb-ing:
1) I saw Tom get into his car-Я видел, как Том сел в машину.
Вы видели как Том сел в машину. Вы видели это действие от начала до конца.
Tom got into his car-I saw Tom get into his car
2) I saw Tom getting into his car-Я видел, как Том садился в машину.
Том садился в машину, и Вы это видели. Но ,возможно, Вы и не видели это действие целиком от начала до конца, а лишь в определённый момент в прошлом.—- Как-то сложно вы это объясняете. По-моеиу, если в русской фразе вы видите ПЕРЕХОДНЫЙ ГЛАГОЛ (что сделал?), то переводите ГОЛЫМ ИНФИНИТИВОМ. ЕСли же в русской фразе употребляется НЕПЕРЕХОДНЫЙ ГЛАГОЛ (что делал?),тогда смело вместо ГОЛОГО ИНФИНИТИВА можно дать ПРИЧАСТИЕ 1.

Я видел, как Том сел в машину и уехал (ЧТО СДЕЛАЛ?—ПЕРЕХОДНЫЙ ГЛАГОЛ, поэтому выбираем ГОЛЫЙ ИНФИНИТИВ)—I saw Tom get into his car and drive away.

Я видел, как Том садился в машину и отъезжал (ЧТО ДЕЛАЛ?-НЕПЕРЕХОДНЫЙ ГЛАГОЛ, поэтому выбираем для перевода на английский ПРИЧАСТИЕ 1, так как оно несет с собой НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЯ.—=I saw Tom getting into his car and drivivig away.

Vitaly, а Вы случайно не перепутали переходность глагола с видом? С каких пор глагол ‘сел’ является переходным?? Переходные глаголы не могут сочетаться с существительными с предлогом (в машину). Глагол ‘сел’-это совершенный вид, а ‘садился’ несовершенный. Оба глагола ‘сел’ и ‘садился’ являются непереходными.

Да, вы правы. Я действительно имел в виду глаголы СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО вида. При переводе фразы на английский язык лично для меня вид глагола имеет решающее значение.

See someone do and see someone doing

Policeman: There’s been a robbery here. I want to speak to anybody who saw anything at seven o’clock this evening.

Mr Jackson: I was here. I saw a car arrive at about six o’clock. The driver waited for an hour. Then I noticed him signal to somebody in the building. Then there was a loud bang inside the building.

Policeman: Did you hear anybody scream or shout? Did you see anyone come out of the building?

Mr Jackson: I heard someone shout «murderer». Then three men ran out, jumped into the car and drove off.

a) Study this example situation:

Tom got into his car and drove away. You saw this. You can say:

— I saw Tom get into his car and drive away. In this structure we use the infinitive (get, drive etc.):

Someone did something I saw this >
I saw someone do something

Remember that we use the infinitive without to:

— I saw her go out. (not «to go out»)

But after apassive («he was seen» etc.) we use to + infinitive:

— She was seen to go out.

b) Now study this example situation:

Yesterday you saw Ann. She was waiting for a bus. You can say:

— I saw Ann waiting for a bus.

In this structure we use — ing (waiting):

Someone was doing

I saw someone doingsomething I

с) Now study the difference in meaning between the two structures:

» I saw him dosomething» = he did something (past simple> and I saw this. I saw the complete action from beginning to end:

— He fell to the ground. I saw this.

Ф I saw him fall to the ground.

— The accident happened. We saw this,-

Ь We saw the accident happen.

«I sawhim doingsomething» = he was doing something (past continuous) and I saw this. I saw him when he was in the middle of doing something. This does not mean that I saw the complete action:

— He was walking along the street.

I saw this when I drove past in my car.

4J-I saw him walking along the street.

When we use a present participle we emphasize experience of part of an action:

— I watched the boats sailing by. = Я наблюдал, как от­плывают корабли.

When we want to emphasize experience of the complete action we use an infinitive without to after the verb of perception:

—-1 watched the boats sail by. = Я видел, как отчалили корабли.

There is usually little difference in meaning between the two forms except that the -ing form usually gives the idea of «while»:

— I’ve never seen Tom dance.

— I saw my friend run down the street.

— I heard the rain fall on the roof.

I’ve never seen Tom

I saw my friend

running down the street.

I heard the rain falling

d) We use these structures especially with see and hear, and also with watch, listen to, feel and notice:

— I didn’t hear you come in. — I could hear it raining.

— She suddenly felt someone — The missing boys were touch her on the shoulder. last seen playing near

— Did you notice anyone — Listen to the birds go out? singing!

After smell and find you can use the -ing structure only:

— Can you smell something burning?

— She found him reading her letters.

Would rather

Would rather (do) = would prefer to do. After would rather we use the infinitive without to.

Shall we go by train?

Well, I’d prefer to go by

Well, I’d rather go by car.

—»Would you rather have tea or coffee?» «Coffee, please.»

— I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.

— «Do you want to go out this evening?» «I’d rather not.»

Note the structure: / ‘d rather do something than (do) something else.

— I’d rather stay at home than go to the cinema.

Had better do something

The meaning of had better (I’d better) is similar to should. «I’d better do something» = I should do something or it is advisable for me to do something; if I don’t do this, something bad might happen:

— I have to meet Tom in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late.

— We’ve almost run out of petrol. We’d better stop at the next petrol station to fill up.

The negative form is had better not (‘d better not):

You don’t look very well. You’d better not go to work today.

The form is always «had better» (usually ‘d better in spoken English). We say had but the meaning is present or future, not past:

— I’d better go to the bank this afternoon.

Remember that had better is followed by the infinitive with­out to:

— It might rain. We’d better take an umbrella,

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

‘See Somebody Doing Something’ Vs ‘See Somebody Do Something’?

I have some questions regarding the above two construction. For example,

1. I saw him entering the house.

2. I saw him enter the house.

If I understand correctly, the first construction means «He was entering the hosue and I saw him». The second one means «He entered the hosue and I saw him».

By the same resoning, the following sentences have these meanings:

3.Did Sam see him entering the hosue? (He was entering the house. Sam saw him doing that, and I am questioning someone if that was true.)

4.Did Sam see him enter the house? (He entered the house before. Sam saw him did that, and I am questioning someone if that was true.)

5.I didn’t hear you come in. (You came in and I did not hear you)

6.I didn’t hear you coming in. (You were coming in and I did not hear you)

Can I say the following?

1.I saw the accident happening / I saw the accident happen.

2. I found him stealing my pens/ I found him steal my pens.

3.I felt something touching my hand/ I felt something touch my hand.

Generally speaking, you are right in that active verbs pertaining to the senses can take a plain infinitive or a present participle. There is some disagreement regarding the use of these two grammatical forms. Some say that if the reference is to the entire action, a plain infinitive is to be preferred. Actual usage does not always conform to this.

Idiomatic usage may deviate from the above ‘rule’. With regard to your sentences, I don’t think I would say I saw the accident happening at all, and I would probably omit even the infinitive and just say I saw the accident.

Find doesn’t pertain to the senses, so it can’t take a plain infinitive at all. I found him steal my pens is plainly wrong.

I don’t want to analyze your sentences in greater detail, even though I do have some preferences, as there is little agreement on this point of grammar and my delving deeper into this issue would just elicit an interminable discussion for which I have neither time nor enthusiasm.

В школе этого не расскажут:  Спряжение глагола agir во французском языке.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Изучение языков в домашних условиях